Laborator

Laborator 2018-06-12T19:09:01+00:00

Laboratoret AQSCERT

Laboratoret AQSCERT, të cilat veprojnë në përputhje me ISO IEC 17025, kanë fituar nje përvojë të jashtëzakonshme në fushen e testimeve në një gamë shumë të gjerë të artikujve.Përmes testeve të kryera në laboratorët tanë, kompanitë mund të vlerësojnë sigurinë dhe besueshmërinë e produkteve të tyre.

Shërbimet e analizave laboratorike I drejtohen kompanive që operojnë në sektorët e ushqimit, mjediset  e përpunimit, ujit, kontaktit me ushqimin.

Laboratori i Kimisë dhe Fizikës

 • testet fiziko-kimike mbi produktet perfundimtare, Ushqimi;
 • testet fiziko-kimike mbi ujerat e rrjetit, shkarkimeve, puset, lageshtise dhe ujrave industrial;
 • testet fiziko-kimike mbi materialet në kontakt me ushqimin.

Laboratori i mikrobiologjisë

 • testet mikrobiologjike për produktet e gatshme ushqimore, jo ushqimore, ushqimet e kafshëve;
 • testet mikrobiologjike mbi ujerat e rrjetit, shkarkimeve, puset, lageshtise dhe ujrave industrial;
 • testet mikrobiologjike për kontrollin e cilësisë së ajrit;
 • testet mikrobiologjike për kontrollin e kushteve higjienike të mjediseve të punës;
 • testet e qëndrueshmërisë së ushqimit për produktet ushqimore.

Laboratori i vibracioneve / dridhjeve

Laboratori i vibracioneve / dridhjeve

Laboratori është i pajisur plotesisht me instrumenta të azhornuara që janë në gjendje të zbatojne mbi produktet llojet më të zakonshme të kerkesave (vibrimet sinusoidale, random e shock në tre akset) me vibratorë të aftë me fuqi deri në 36 kNw.

AQSCERT kryen testimet e mëposhtme:

 • Rezistenca ndaj vibracioneve sinusoidale, random e shock;
 • stress screening për zbulimin e defekteve te fshehura;
 • goditjet piroteknike;

dhe matjet e mëposhtme:

 • vibracionet/dridhjet në vendin e punës të lëshuar nga aparaturat dhe makinat;
 • rilievi delle sollecitazioni subite dai prodotti “in field” con successive analisi ed eventuale riproduzione in laboratorio delle condizioni rilevate.

Laboratori gjithashtu ofron mbështetje për zgjidhjen e problemeve të hasura gjatë testeve.

Prova te sigurise elektrike

AQSCERT vendos ne dispozicion ekspertet e tij per te vleresuar aspektet e lidhura me sigurine elektrike. Eksperienca jone ne kete sektor, na lejon te vleresojme nje game te gjere produktesh. Sherbimet e laboratorit per sigurine elektrike:

Vleresime teknike

 • Kontrolle dokumentare
 • Mbrojtja kunder hyrjeve ne pjeset elektrike dhe mekanike te rrezikshme;
 • Cilesia dhe besueshmeria e izolimit;
 • Kapaciteti per te perballuar levizje ( mekanike, elektrike, termike etj) nga te cilat produktet mund te jene objekt gjate funksionimit te tyre, si ne kushte normale si dhe ne kushte te pakujdesive ose te demtimeve, etj.

Matjet elektrike

 • Kalimi i rrymes
 • Temperatura e funksionimit;
 • Rezistenca e tokezimit;
 • Shkarkimi i kondesatorve;
 • Tensioni i punes

Testimet elektrike

 • – Siguria elektrikeper produktet qe funksionojne me tension te ulet (50 ÷ 1000 V in c.c., 120 ÷ 1500 V) ne perputhje me standartet IEC 60601, IEC 60950, IEC 60335, IEC 60065, IEC 60745, IEC 60598, IEC 61010;
 • – Patient leakage currentsnë perputhje me standartin IEC 60601
 • – Patient auxiliary currentsnë perputhje me standartin IEC 60601
 • – Touch currentnë perputhje me standartet IEC 60601, IEC 60950, IEC 60335, IEC 60065, IEC 60745, IEC 60598, IEC 61010:
 • – Earth leakage currentnë perputhje me standartet IEC 60601, IEC 60950, IEC 60335, IEC 60065, IEC 60745, IEC 60598, IEC 61010:
 • – Insulation resistancenë perputhje me standartet IEC 60601, IEC 60950, IEC 60335, IEC 60065, IEC 60745, IEC 60598, IEC 61010:
 • – Ground bond / continuitynë perputhje me standartet IEC 60601, IEC 60950, IEC 60335, IEC 60065, IEC 60745, IEC 60598, IEC 61010:
 • – Dielectric strengthnë perputhje me standartet IEC 60601, IEC 60950, IEC 60335, IEC 60065, IEC 60745, IEC 60598, IEC 61010:

Testimi dhe verifikimi i akustik

Laboratori është i pajisur me 2 mikrofona, një kalibrator dhe një matës të nivelit të zërit të kalibruar çdo vit.  Kryen matje dhe analiza në terren; kryen matje të fuqisë dhe të presionit të tingullit, me instrumente fikse dhe të lëvizshme. Ajo ka sisteme të mëdha të automatizuar dhe ri-përpunimi të masave.

Laboratori bën matje sipas kërkesave të standardeve të mëposhtme:

 • 600335-1:2013  Siguria e pajisjeve elektrike shtëpiake dhe të ngjashëm
 • UNI EN ISO 3744:2010 –  Përcaktimi i niveleve të presionit të tingullit
 • UNI EN ISO 11201:2010: Zhurmë e emetuar nga makineri dhe pajisje
 • UNI EN ISO 11203:2010
 • Serie EN 60704
 • ISO 3743:2010

Shërbimet në sektorin e mjedisit

 1. Ndikimet në mjedis, në opinionin publik dhe te organeve monitoruese, së bashku me perceptimin e një menaxhimi të mirë apo të keq të aspekteve mjedisore nga industritë apo kompanitë e mëdha të ndërtimit, janë sot çështje kyçe.
 2. Prandaj, konsiderohet e rëndësishme per te gjitha kompanitë dhe subjektet që kane të përfshirë shërbime që lidhen me shëndetin, sigurinë dhe mjedisin, të identifikojne sipas proceseve, të gjitha emetimet e mundshme kimike apo fizike të impianteve të tyre, të perhershme apo të përkohshme, ne zbatimin e politikave per mbrojtjen mjedisore.

Sherbimet e AQSCERT:

 • monitorimi i mjedisit për vlerësimin e ndikimeve të mundshme mbi të gjithë komponentët e mjedisit dhe popullsisë shkaktuar nga ndërtimi i projekteve të mëdha, në përputhje me kërkesat që rrjedhin nga lejet mjedisore për impiantet industriale;
 • analizat dhe masat për të kontrolluar rrezikun e ekspozimit ndaj agjentët fizikë, kimikë dhe biologjikë në vendin e punës;
 • Karakterizimi i vendeve potencialisht të ndotura përmes analizave dhe hetimeve në mjediset tokësore, lumore dhe detare;
 • Analiza e emetimeve të gazta në atmosferë të impianteve industriale që përfshijnë:
 • ekzekutimin e kontrolleve periodike për të verifikuar përputhjen me kufijtë e emetimeve;
 • verifikimin e sistemeve të monitorimit të vazhdueshem të shkarkimeve të gazta në atmosferë;
 • sherbime teknike dhe trajnime në fushën e higjenës industriale

Me kërkesë të klientit, AQSCERT është në dispozicion të siguroj informacion mbi menyren e ruajtjes se mostrave të marra nga i njëjti klient.

 • Analiza mjedisore fillestare.

Provat e sigurisë mekanike

Laboratori është i pajisur për të vlerësuar dhe dorëzuar në testet mekanike një gamë të gjerë produktesh.

Shërbimet e laboratorit të sigurisë mekanike :

Provat e laboratorit :

 • Rezistenca në thyerje
 • Rezistenca në terheqje
 • Përkulshmëria
 • Qëndrueshmëria
 • Rënia
 • Kontrollet e sigurisë në kushte anormale të sigurisë
 • Provat në lodhje
 • Goditjet mekanike